فناوری‌های هوشمند و تغییرات اقلیمی

خطرات گرمایش جهانی به طور گسترده پذیرفته شده است و توقف تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات آن، بزرگترین چالش زمان حاضر ماست.

گرمایش زمین پیامدهای متعددی دارد، از جمله:

افزایش سطح دریاها که وجود برخی از جوامع ساحلی کم ارتفاع را تهدید می‌کند.

فشار بر منابع آب شیرین که تولید مواد غذایی را در برخی از کشورها به مخاطره انداخته است و دیر یا زود به منبع درگیری‌های اجتماعی تبدیل خواهد شد.

تغییرات در الگوهای بارش.

تغییر در موازنه انرژی به دلیل تجمع گازهای گلخانه‌ای.

نکته حائز اهمیت آن است که این اثرات در مناطقی از جهان که دچار فقر زیادی می‌باشند و کمترین توانایی را در محافظت از خود دارند و کمترین مسئولیت را در قبال تولید گازهای گلخانه‌ای دارا می‌باشند بیشتر احساس خواهد شد.

با وجود نگرانی‌های زیاد از تغییرات اقلیمی و اثرات آن، بشر تاکنون در جلوگیری از این پیامدها کم‌کاری کرده است. علی‌رغم وعده‌های مکرر کاهش گازهای گلخانه‌ای، انتشار کربن همچنان در حال افزایش است و تأثیرات تغییرات اقلیمی بر محیط‌زیست و جنبه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد و جامعه نیز روند فزاینده‌ای را در پیش گرفته است.

بخش کشاورزی در سطح جهانی نیز از این اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی در امان نمی‌باشد و با چالش‌های بی‌سابقه‌ای از جمله کاهش عملکرد و افزایش آسیب‌پذیری سیستم‌های غذایی مواجه است.

تضمین امنیت غذایی برای جمعیت رو به رشد، نیاز اساسی به توسعه سیستم‌های کشاورزی-غذایی تاب‌آور در برابر این تغییرات دارد تا بتواند با شرایط متغیر محیطی سازگار شود.

در فراخوان‌های بین‌المللی، از جمله فروم علم و فناوری فائو، موضوع سال 2023 «علم و فناوری برای اقدام اقلیم» انتخاب شد که در آن به نقش و جایگاه فناوری‌های دیجیتال نوظهور و کشاورزی هوشمند جهت کاهش اثرات اقلیمی، تاب‌آوری و سازگاری اقلیمی تأکید زیادی شده است.

بر این اساس، یکی از محورهای کنفرانس به این موضوع اختصاص داده شد.